ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 พบ 146 รายการ
1 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง การใช้เทคนิค Randomly Amp;ified Polymorphic DNA ( RAPD ) ในการหาความสัมพันธ์ของกล้วยไม้ท้องถิ่น : / ราตรี พระนคร
ชื่อผู้แต่ง ราตรี พระนคร
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ ร442ก
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การอนุบาล การเลี้ยงและการผลิตอาหารปลาช่อนโดยใช้หอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีนหลัก : / พัชรี มงคลวัย
ชื่อผู้แต่ง พัชรี มงคลวัย
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ พ524ก
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง รายงานสรุปการดำเนินโครงการ อบรมการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 2 มิติ และ 3 มิติ ในงานวิศวกรรมโยธา : /
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ ร451อ
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแลวิจัยสถาบัน : /
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ ร451ก
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการบริการวิชาการ การฟึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการสร้างเตาประหยัดพลังงาน : /
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ ร451ค
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารทำความสะอาดทางวิทยาศาสตร์ : /
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ ร451ค
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการบริการวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าสู่มหาลัยของรัฐ : /
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ ร451ค
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมพระราชกุมารี : /
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ ร451ค
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการประลองวิศวกรรมเครื่องกลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร : / อมร ดอนเมือง
ชื่อผู้แต่ง อมร ดอนเมือง
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ อ274ก
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพิกัดความเผื่อรูปร่างและตำแหน่ง : / จีรยุทธ ศรีอำนวย
ชื่อผู้แต่ง จีรยุทธ ศรีอำนวย
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ จ566ก
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?